Bases legals concursos Remeiart

 

“EXPERIÈNCIA REMEIART: DOS VALS DE TAPES + DOS TIQUETS DE VERMUTS”

 1- RESPONSABLES DE LA PROMOCIÓ

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, amb domicili social a Av/ Catalunya 74, Els Monjos 08730, juntament amb Giny Comunicació, amb domicili social a C/ Brusi 39-43, Local 67, Barcelona 08006, realitzen la present promoció sota el títol de “EXPERIÈNCIA REMEIART: DOS VALS DE TAPES + DOS TIQUETS DE VERMUTS” i la desenvolupen amb conformitat amb l’establert a les presents bases.

 2- DATES DE LA PROMOCIÓ

Les participacions s’obriran dijous 25 de maig a les 9:00 h i finalitzaran dijous 1 de juny a les 23:59 h.

 3- ÀMBIT TERRITORIAL

Pot participar en la promoció qualsevol persona física de qualsevol país de procedència, tenint en compte que el premi està vinculat al municipi de Santa Margarida i els Monjos i les despeses de transport no quedaran cobertes.

 4- PREMI

El premi de la promoció consisteix en 2 vals de tapes i 2 tiquets de vermuts per guanyador. Hi haurà 6 guanyadors: 3 a Facebook i 3 guanyadors a Instagram. El val de tapes es podrà gaudir del 3 al 18 de juny als establiments col·laboradors del Remeiart i els tiquets vermuts es podran gaudir durant la nit del 3 de juny (Nit de Vermuts) a Santa Margarida i els Monjos. La selecció dels guanyadors es farà de forma aleatòria d’entre totes les persones que hi participin i compleixin els requisits de participació.

Els diferents guanyadors no poden ser familiars de primer o segon grau entre ells. En cas que sigui així, quedarien desqualificats i el premi passaria a la suplència.

Les persones afortunades no podran bescanviar el seu premi per diners en metàl·lic o per un altre premi o compensació diferent. L’organització es reserva el dret, en cas de problemes de gestió, de canviar el premi establert per un altre d’igual o superior valor i categoria.

Els guanyadors podran passar a recollir el premi a la ‘Nit de Vermuts’ que tindrà lloc el vespre del dia 3 de juny al Molí del Foix (Carrer de la Farigola S/N, 08730 – Santa Margarida i els Monjos).

5- COM PARTICIPAR

Els passos per participar, tant a Facebook com a Instagram, són els següents:

1- Ser seguidor del Remeiart a FB o IG (segons escaigui).

2- Respondre a la pregunta “Quin remei natural utilitzes més a casa teva?” tot deixant un comentari a la publicació.

3- Etiquetar dues persones al comentari.

Tots els participants han de ser majors de 18 anys.

6- COMUNICACIÓ DELS PREMIATS

Es comunicarà públicament als perfils de FB i IG de Remeiart i s’enviarà un missatge privat per Facebook o Instagram a les persones premiades, mitjançant els quals se’ls comunicarà el procediment a seguir per gaudir del premi. En cas que dins un termini d’un dia hàbil no s’hagi pogut contactar, es passarà a contactar amb els suplents. El premi es pot declarar desert si no és possible contactar amb ningú passats 3 dies hàbils.

Els guanyadors poden posar-se en contacte amb l’organització per reclamar el seu premi enviant un missatge privat als perfils de Facebook o Instagram del Remeiart.

7- ASPECTES LEGALS I ALTRES CONSIDERACIONS

Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent i per les presents bases.

No podran participar en aquesta promoció els empleats i/o càrrecs públics de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, Remeiart o Giny Comunicació ni els seus familiars de primer grau. Tampoc podrà participar en aquesta promoció cap empleat o familiar de primer grau de cap empesa que hagi col·laborat en el disseny o execució de la mateixa.

La mera participació en aquesta promoció implica l’acceptació de les presents bases sense cap reserva.

Segons el que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, l’organització informa als participants que les dades personals aportades durant la promoció seran incorporades i enregistrades sota la responsabilitat de l’organització amb la finalitat de poder-les gestionar pel present sorteig, així com per enviar-los informació relativa al Remeiart, podent revocar en tot cas el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions en qualsevol moment i/o exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició enviant un correu electrònic a comunicacio@smmonjos.cat.

L’organització queda eximida de tota obligació o compensació amb els participants, si per causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lada o suspesa la present promoció, situació que es posaria a coneixement dels participants.

Els participants consenten automàticament, al participar en la present promoció, a que l’organització utilitzi el seu nom en qualsevol tipus de publicitat o publicació a internet o a qualsevol mitjà de la naturalesa que sigui amb finalitats comercials o informatives, sempre que aquestes es relacionin amb la promoció, sense que tinguin dret a rebre per ells cap percepció o contraprestació, i sense que l’esmentada autorització estigui limitada geogràfica o temporalment.

L’organització es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premi, sempre que els mateixos estiguin justificats, comprometent-se a comunicar les noves condicions als participants ja inscrits.

L’organització es reserva el dret d’eliminar justificadament a qualsevol persona que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció. L’organització no es responsabilitza de l’ús que el guanyador faci del premi.

8- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La simple participació a la promoció implica l’acceptació de les presents bases i en particular de l’avís de protecció de dades i de cessió de drets d’imatge, pel que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència, l’organització quedarà eximida del compliment de l’obligació amb aquest participant.

BASES LEGALS DEL SORTEIG

“CONCURS DEL REMEIART”

1- RESPONSABLES DE LA PROMOCIÓ

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, amb domicili social a Av/ Catalunya 74, Els Monjos 08730 i l’associació Comerç del Foix, amb domicili social a C/Sant Josep 1, Els Monjos 08730, realitzen la present promoció sota el títol de “Concurs del Remeiart” i la desenvolupen amb conformitat amb l’establert a les presents bases.

 2- DATES DE LA PROMOCIÓ

Les participacions s’obriran divendres 2 de maig de 2017 a les 9:00 h i finalitzaran dissabte 17 de juny a les 23:59 h.

3- ÀMBIT TERRITORIAL

Pot participar en la promoció qualsevol persona física de qualsevol país de procedència, tenint en compte que el premi està vinculat al municipi de Santa Margarida i els Monjos i les despeses de transport no quedaran cobertes.

 4- PREMI

La promoció inclou dos premis: Un val de 100 euros per gastar en els establiments adherits al Comerç el Foix o un val per tastar totes les tapes de l’edició 2018 de les Cuines i Tapes del Remeiart.

Els diferents guanyadors no poden ser familiars de primer o segon grau entre ells. En cas que sigui així, quedarien desqualificats i el premi passaria a la suplència.

Les persones afortunades no podran bescanviar el seu premi per diners en metàl·lic o per un altre premi o compensació diferent. L’organització es reserva el dret, en cas de problemes de gestió, de canviar el premi establert per un altre d’igual o superior valor i categoria.

El sorteig es farà el 18 de juny a les 7 de l atarda a la Fira Remeiart.

5- COM PARTICIPAR

Es pot participar fent una foto de l’experiència personal del concursant a qualsevol dels actes del Remeiart i penjar-la a Facebook, Twitter o Instagram amb l’etiqueta #remeiart17 i afegint l’etiqueta de dues persones més.

Totes les persones participants han de ser majors de 18 anys.

6- COMUNICACIÓ DELS PREMIATS

Es comunicarà públicament als perfils de FB, TW i IG de Remeiart i s’enviarà un missatge privat per Facebook; Twitter o Instagram a les persones premiades, mitjançant els quals se’ls comunicarà el procediment a seguir per gaudir del premi. El premi es pot declarar desert si no és possible contactar amb ningú passats 7 dies hàbils.

Els guanyadors poden posar-se en contacte amb l’organització per reclamar el seu premi enviant un missatge privat als perfils de Facebook, Twitter o Instagram del Remeiart.

7- ASPECTES LEGALS I ALTRES CONSIDERACIONS

Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent i per les presents bases.

No podran participar en aquesta promoció els empleats i/o càrrecs públics de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos o Remeiart ni els seus familiars de primer grau. Tampoc podrà participar en aquesta promoció cap empleat o familiar de primer grau de cap empesa que hagi col·laborat en el disseny o execució de la mateixa.

La mera participació en aquesta promoció implica l’acceptació de les presents bases sense cap reserva.

Segons el que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, l’organització informa als participants que les dades personals aportades durant la promoció seran incorporades i enregistrades sota la responsabilitat de l’organització amb la finalitat de poder-les gestionar pel present sorteig, així com per enviar-los informació relativa al Remeiart, podent revocar en tot cas el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions en qualsevol moment i/o exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició enviant un correu electrònic a comunicacio@smmonjos.cat.

L’organització queda eximida de tota obligació o compensació amb els participants, si per causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lada o suspesa la present promoció, situació que es posaria a coneixement dels participants.

Els participants consenten automàticament, al participar en la present promoció, a que l’organització utilitzi el seu nom en qualsevol tipus de publicitat o publicació a internet o a qualsevol mitjà de la naturalesa que sigui amb finalitats comercials o informatives, sempre que aquestes es relacionin amb la promoció, sense que tinguin dret a rebre per ells cap percepció o contraprestació, i sense que l’esmentada autorització estigui limitada geogràfica o temporalment.

L’organització es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premi, sempre que els mateixos estiguin justificats, comprometent-se a comunicar les noves condicions als participants ja inscrits.

L’organització es reserva el dret d’eliminar justificadament a qualsevol persona que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció. L’organització no es responsabilitza de l’ús que el guanyador faci del premi.

8- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La simple participació a la promoció implica l’acceptació de les presents bases i en particular de l’avís de protecció de dades i de cessió de drets d’imatge, pel que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència, l’organització quedarà eximida del compliment de l’obligació amb aquest participant.