BASES LEGALS DEL SORTEIG

“CONCURS DEL REMEIART”

1- RESPONSABLES DE LA PROMOCIÓ

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, amb domicili social a Av/ Catalunya 74, Els Monjos 08730 i l’associació Comerç del Foix, amb domicili social a C/Sant Josep 1, Els Monjos 08730, realitzen la present promoció sota el títol de “Concurs del Remeiart” i la desenvolupen amb conformitat amb l’establert a les presents bases.

 2- DATES DE LA PROMOCIÓ

Les participacions s’obriran divendres 31 de maig de 2019 a les 9:00 h i finalitzaran diumenge 16 de juny a les 13:59 h.

3- ÀMBIT TERRITORIAL

Pot participar en la promoció qualsevol persona física de qualsevol país de procedència, tenint en compte que el premi està vinculat al municipi de Santa Margarida i els Monjos i les despeses de transport no quedaran cobertes.

 4- PREMI

La promoció inclou dos premis: Un val de 100 euros per gastar en els establiments adherits al Comerç el Foix o un val per tastar totes les tapes de l’edició 2020 de les Cuines i Tapes del Remeiart.

Els diferents guanyadors no poden ser familiars de primer o segon grau entre ells. En cas que sigui així, quedarien desqualificats i el premi passaria a la suplència.

Les persones afortunades no podran bescanviar el seu premi per diners en metàl·lic o per un altre premi o compensació diferent. L’organització es reserva el dret, en cas de problemes de gestió, de canviar el premi establert per un altre d’igual o superior valor i categoria.

El sorteig es farà el 16 de juny a les 20.30h de la tarda a la Fira Remeiart.

5- COM PARTICIPAR

Aquesta edició, busquem la tapa més remeiera, la tapa més simpàtica i la tapa més elaborada del Remeiart.
Per participar en el concurs, fes una foto de la teva tapa preferida d’alguna de les 3 categories amb les etiquetes #remeiart19 i l’específica de la categoria: #taparemeiera #tapasimpatica #tapaelaborada. Pots fer servir Twitter, Instagram i Facebook, però atenció, a Twitter i Instagram el perfil ha de ser públic (en cas contrari, no podem veure les imatges). En el cas de Facebook, la publicació ha de ser sense restriccions de privacitat.

Totes les persones participants han de ser majors de 18 anys.

6- COMUNICACIÓ DELS PREMIATS

Es comunicarà públicament als perfils de FB, TW i IG de Remeiart i s’enviarà un missatge privat per Facebook; Twitter o Instagram a les persones premiades, mitjançant els quals se’ls comunicarà el procediment a seguir per gaudir del premi. El premi es pot declarar desert si no és possible contactar amb ningú passats 7 dies hàbils.

Els guanyadors poden posar-se en contacte amb l’organització per reclamar el seu premi enviant un missatge privat als perfils de Facebook, Twitter o Instagram del Remeiart.

7- ASPECTES LEGALS I ALTRES CONSIDERACIONS

Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent i per les presents bases.

No podran participar en aquesta promoció els empleats i/o càrrecs públics de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos o Remeiart ni els seus familiars de primer grau. Tampoc podrà participar en aquesta promoció cap empleat o familiar de primer grau de cap empesa que hagi col·laborat en el disseny o execució de la mateixa.

La mera participació en aquesta promoció implica l’acceptació de les presents bases sense cap reserva.

Segons el que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, l’organització informa als participants que les dades personals aportades durant la promoció seran incorporades i enregistrades sota la responsabilitat de l’organització amb la finalitat de poder-les gestionar pel present sorteig, així com per enviar-los informació relativa al Remeiart, podent revocar en tot cas el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions en qualsevol moment i/o exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició enviant un correu electrònic a comunicacio@smmonjos.cat.

L’organització queda eximida de tota obligació o compensació amb els participants, si per causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lada o suspesa la present promoció, situació que es posaria a coneixement dels participants.

Els participants consenten automàticament, al participar en la present promoció, a que l’organització utilitzi el seu nom en qualsevol tipus de publicitat o publicació a internet o a qualsevol mitjà de la naturalesa que sigui amb finalitats comercials o informatives, sempre que aquestes es relacionin amb la promoció, sense que tinguin dret a rebre per ells cap percepció o contraprestació, i sense que l’esmentada autorització estigui limitada geogràfica o temporalment.

L’organització es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premi, sempre que els mateixos estiguin justificats, comprometent-se a comunicar les noves condicions als participants ja inscrits.

L’organització es reserva el dret d’eliminar justificadament a qualsevol persona que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció. L’organització no es responsabilitza de l’ús que el guanyador faci del premi.

8- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La simple participació a la promoció implica l’acceptació de les presents bases i en particular de l’avís de protecció de dades i de cessió de drets d’imatge, pel que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència, l’organització quedarà eximida del compliment de l’obligació amb aquest participant.